Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Φιλόπτωχο Ταμείο


            Τὸ ἐ­νο­ρι­α­κὸ φι­λό­πτω­χο τα­μεῖ­ο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου (Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου) εἶ­ναι ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­νο­ρι­α­κὰ φι­λο­πτω­χὰ τα­μεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου & Ὠ­ρω­ποῦ καὶ εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νο γι­ὰ κά­θε ἐ­νο­ρί­τη ποὺ ἔ­χει οἰ­αν­δή­πο­τε ἀ­νάγ­κη σὲ ὑ­λι­κή, ἠ­θι­κὴ ἢ ἄλ­λου εἶ­δους βο­ή­θει­α ἢ συμ­πα­ράσταση.

            Ἡ ἐ­νο­ρι­α­κὴ ὁ­μά­δα φι­λο­πτώ­χου δρά­σε­ως τοῦ Να­οῦ μας ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τὶς κυ­ρί­ες

 1. Δρα­κού­λη Βα­σι­λι­κή
 2. Κα­ρα­κων­σταν­τὴ Βα­σι­λι­κή
 3. Δε­βε­ρά­κη Χα­ρί­κλει­α          
 4. Πα­να­γι­ώ­του Ἀγ­γε­λι­κή      
 5. Κου­λου­ψό­υ­ζη Ἀ­να­στα­σί­α
 6. Βα­φει­ά­δου Χρι­στί­να                      
 7. Γι­α­κου­μί­δου Σμα­ρώ            
 8. Ζάγ­κα Πα­ρα­σκευ­ή 
 9. Θε­ο­δώ­ρου Χρυ­σού­λα
 10. Γα­ϊ­τά­νη Χρι­στί­να  

Κα­τὰ τὸ χρο­νι­κὸ δι­ά­στη­μα Ἰ­α­νου­α­ρί­ου – Αὐ­γού­στου 2011
τὸ Φι­λο­πτω­χο Τα­μεῖ­ο τῆς ἐ­νο­ρί­ας σου

 • Εἰ­σέ­πρα­ξε ἀ­πὸ Δω­ρε­ὲς ἐ­νο­ρι­τῶν καὶ ἀ­πὸ τὸ κυ­τί­ο ποὺ βρί­σκε­ται στὸ Να­ό τὸ πο­σὸ τῶν: 1.275 €
 • Πα­ρεῖ­χε βο­η­θή­μα­τα σὲ χρή­ζον­τες ἀ­δελ­φούς μας ὕ­ψους: 3.120 €
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε
  1. τὸ Γη­ρο­κο­μεῖ­ο τῆς πε­ρι­ο­χῆς μας «Νέ­α Θάλ­πη»
  2. τὸ Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας ποὺ στε­γά­ζει Γη­ρο­κο­μεῖ­ο καὶ Ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο
 • Ἀ­πέ­στει­λε κού­τες με ρου­χι­σμό
  1. Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λὴ τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Μα­γα­δα­σκά­ρης (Ἀ­φρι­κή)
  2. Γυ­ναι­κεῖ­ες φυ­λα­κὲς Θη­βῶν
  3. Λύ­ρει­ο Ἵ­δρυ­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας
 • Στή­ρι­ξε δύ­ο παι­δι­ὰ ἐ­νο­ρι­τῶν μας πλη­ρώ­νον­τας τὰ μη­νι­αῖ­α δί­δα­κτρα τοῦ Φρον­τι­στη­ρί­ου Ἀγ­γλι­κῶν τους.
 • Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Πρό­γραμ­μα «Βο­ή­θει­α στὸ Σπί­τι» τοῦ Δή­μου μας, δί­δον­τας ρου­χι­σμό καὶ τρό­φι­μα
 • Συ­νερ­γά­στη­κε ποι­κο­λο­τρό­πως μὲ τὸ Πο­λυι­α­τρεῖ­ο τοῦ Δή­μου μας
 • Πα­ρεῖ­χε σα­κού­λες μὲ τρό­φι­μα τὴν Πα­σχα­λι­νὴ πε­ρί­ο­δο σὲ 30 οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε κα­τά­κοι­τους, ἀ­νήμ­πο­ρους ἢ πτω­χοὺς συμ­πα­τρι­ώ­τες μας
Εἶ­ναι  πράγ­μα­τι πολ­λά!
Ὄ­μω­ς  οἱ ἀ­ναγ­κες στὴν ἐ­νο­ρί­α μας καὶ στὴν πα­τρί­δα μας αὐ­ξά­νον­ται! Τώ­ρα ποὺ ἠ οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­ση ἀγ­γί­ζει κα­θη­με­ρι­νὰ πε­ρισ­σο­τέ­ρους συ­ναν­θρώ­πους μας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἀλ­λὰ καὶ θέ­λου­με σὰν Ἐκ­κλη­σί­α νὰ δη­μι­ουρ­γή­σου­με:

Ἀ­πὸ 1 Ὀ­κτω­βρί­ου ὀρ­γα­νω­νό­μα­στε κα­λύ­τε­ρα καὶ ἔτ­σι:

 • Θὰ προ­σφέ­ρου­με σι­σί­τι­ο φα­γη­τοῦ κά­θε Δευ­τέ­ρα
 • Θὰ λαμ­βά­νου­με καὶ θὰ δί­δου­με ρου­χι­σμὸ κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ μόνο

ΚΥ­ΡΙ­Α­ΚΗ

ΠΑ­ΡΑ­ΔΟΣΗ-
ΠΑ­ΡΑ­ΛΑ­ΒΗ
ΡΟΥ­ΧΩΝ

10.30 -12.00

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ

ΣΙ­ΣΙ­ΤΙ­Ο
11.00 – 13.00


Βο­η­θή­στε μας
            Ἂν γνω­ρί­ζε­τε κά­ποι­ον συ­νάν­θρω­πο μας ποὺ ἔ­χει ἀ­νάγ­κη βο­η­θεί­ας,  ἐ­νη­με­ρῶ­στε το­ν  ὅ­τι ἡ ἐ­νο­ρί­α του τὸν πε­ρι­μέ­νει νὰ τὸν ἀ­κού­σει καὶ νὰ τοῦ συμ­πα­ρα­στα­θεῖ. 
            Μπο­ρεῖ­τε καὶ ἐ­σεῖς νὰ μᾶς ἐ­νη­με­ρώ­σε­τε σχε­τι­κά.
Ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μὲ τις κυ­ρί­ες τοῦ Φι­λο­πτώχου κά­θε Κυ­ρι­α­κὴ με­τὰ τὴν Θ. Λει­τουρ­γί­α. 
Γι᾿ αὐ­τὸ χτυ­πά­με τὴν πόρ­τα καὶ τῆς δι­κῆς σου καρ­διᾶς !!
Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ὅ­λους τοὺς ἐ­νο­ρί­τες
 • γι­ὰ τὴν συμ­πα­ρα­στά­σή τους στὸ ἔρ­γο τοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου
 • γι­ὰ τὴν προ­μή­θει­α τῶν ῥού­χων
 • γι­ὰ τὴν συμ­με­το­χή σας στὶς ἀν­θρω­πι­στι­κὲς ἀ­πο­στο­λὲς τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας
 • γι­ὰ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ συν­δρο­μή σας στὸν Ἔ­ρα­νο τῆς Ἀ­γά­πης, καὶ στὸ κου­τί τοῦ Φι­λο­πτώχου Τα­μεί­ου

Νὰ εὔ­χε­σθε τὸ ἔρ­γο τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τὸ δι­κό σας ἔρ­γο, νὰ αὐ­ξά­νει καὶ νὰ πι­ά­νει τό­πο.

Ὁ πρό­ε­δρος τοῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου

Πρε­σβύ­τε­ρος
Χρυσοβαλάντης Θ. Θεοδώρου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου