Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Ε­ΝΑΡ­ΞΗ ΚΑ­ΤΗ­ΧΗ­ΤΙ­ΚΗΣ ΠΕ­ΡΙ­Ο­ΔΟΥ 2010-2011Ε­ΝΑΡ­ΞΗ
ΚΑ­ΤΗ­ΧΗ­ΤΙ­ΚΗΣ ΠΕ­ΡΙ­Ο­ΔΟΥ 2010-2011

Πρός τά παι­δι­ά μας ἀ­πευ­θύ­νω θερ­μή πα­ρά­κλη­ση νά ζή­σουν τή νε­α­νι­κή ζω­ή τους στό εὔ­κρα­το κλῖ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας,  πού ἐ­πι­τρέ­πει τή σω­στή καί ἰ­δα­νι­κή ἀ­νά­πτυ­ξή τους. Νά τήν ἀ­γα­πή­σουν σάν μη­τέ­ρα, γι­ά νά ἔ­χουν τό Θε­ό Πα­τέ­ρα. Στό χῶ­ρο της θά μά­θουν νά ἀ­γα­ποῦν ὄ­χι μό­νο τούς φί­λους καί συγ­γε­νεῖς τους ἀλ­λά καί τούς ἐ­πί­βου­λους ἐ­χθρούς τους.  Θά μά­θουν ἀ­πό τη φι­λό­στορ­γη μά­να, τήν Ἐκ­κλη­σί­α, ὅ­τι το ψω­μί εἶ­ναι γλυ­κό, ὅ­ταν εἶ­ναι ζυ­μω­μέ­νο μέ τόν ἱ­δρῶ­τα τους καί ὅ­τι ἡ κά­θε ἀ­ρε­τή ὅ­σο δυ­σκο­λο­κα­τόρ­θω­τη καί ἄν εἶ­ναι, ὅ­σο καί ἄν πε­ρι­φρο­νεῖ­ται καί χλευ­ά­ζε­ται ἀ­πό με­ρι­κούς γι­ά λί­γο ἤ πο­λύ και­ρό, ἐν τού­τοις τή θαυ­μά­ζει καί  ὁ ἐ­χθρός μας.
Στὰ Κα­τη­χη­τι­κὰ, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας θά τούς μά­θει ποι­ούς ἀ­γῶ­νες νά προ­τι­μοῦν, γι­α­τί πολ­λά παι­δι­ά παίρ­νουν ἄ­ρι­στα στό στί­βο καί μη­δε­νί­ζον­ται στή ζω­ή. Θά τούς μά­θει ὅ­τι εἶ­ναι πι­ό ὡ­ραῖ­ο  τό χέ­ρι πού ἐρ­γά­ζε­ται, πού χρη­σι­μο­ποι­εῖ­ται, γι­ά νά βο­η­θή­σει τόν ἀ­δύ­να­μο γέ­ρο καί τό μι­κρό παι­δί, πού σταυ­ρώ­νει τό σῶ­μα, κά­νον­τας τό ση­μεῖ­ο τοῦ σταυ­ροῦ ἀ­πό ἐ­κεῖ­νο τό χέ­ρι πού κλέ­βει, πού τραυ­μα­τί­ζει τόν ἀν­τί­πα­λό του, πού δι­α­πράτ­τει ἐγ­κλη­μα­τι­κές πρά­ξεις.
Στὰ Κα­τη­χη­τι­κὰ, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας θά τούς μά­θει ὅ­τι ἀ­πό τά «χρυ­σά πό­δι­α» τῶν πο­δο­σφαι­ρι­στῶν εἶ­ναι προ­τι­μό­τε­ρα ἐ­κεῖ­να πού βα­δί­ζουν στα­θε­ρά στό δρό­μο τῆς ἀ­ρε­τῆς καί ὁ­δη­γοῦν τόν ἄν­θρω­πο στόν τό­πο τῆς λα­τρεί­ας τοῦ Θε­οῦ ἤ στό σπί­τι τοῦ πά­σχον­τα συ­ναν­θρώ­που μας.ΤΑ ΚΑ­ΤΗ­ΧΗ­ΤΙ­ΚΑ ΣΧΟ­ΛΕΙ­Α ΤΗΣ Ε­ΝΟ­ΡΙ­ΑΣ ΜΑΣ
ΘΑ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΗ­ΣΟΥΝ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 2 Ο­ΚΤΩ­ΒΡΙ­ΟΥ
ΚΑΙ ΚΑ­ΘΕ ΣΑΒ­ΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10 π.μ.

ΠΡΟ­ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΕΣ ΓΙ­ΝΟΝ­ΤΑΙ
ΓΙ­Α ΝΑ ΚΑ­ΤΕ­ΝΕ­ΜΗ­ΘΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗ­ΜΑ­ΤΑ


Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010